Verkoopsvoowaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. Verkoper: Maro bv Leegtestraat 6 -8020 Ruddervoorde BTW nr. BE0543.696.282 Tel 050/27.84.31 [email protected]
2. Het herroepingsrecht:
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Wijze van terugneming en teruggave in goede staat met inbegrip van alle leverings- verpakking- en handelingskosten van het order zijn ten laste van de koper.
Formulier voor Herroeping (Dit formulier invullen indien u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Maro bvba
Leegtestraat 6
8020 Ruddervoorde
Tel +32 2 588 87 19
[email protected]
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
– Besteld op (*) / Ontvangen op (*) ……./……../ ………..
– Naam/namen consument(en) …………………………………………………………………
– Adres consument(en) …………………………………………………………………………….
Handtekening van consument(en) ………………………………………………………….
Datum: ……./……../ ………..
(*) doorhalen wat niet van toepassing is
1. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien deze betrekking heeft op gepersonaliseerde aankopen of aankopen die volgens de specificaties van de klant gemaakt worden.
2. Hebt U een klacht over een aankoop maar wilt u geen rechtszaak aanspannen, dan kunt u proberen om via het Europees platform ( http://ec.europa.eu/odr/ ) voor de regeling voor onlinegeschillenbeslechting tot een oplossing te komen. Dit is enkel geldig voor aankopen via internet. Bij het beroep doen van http://ec.europa.eu/odr steeds ons mailadres [email protected] vermelden en bij het versturen van uw mail ons mailadres in CC plaatsen.
3. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 65 euro vanaf de 3de maand
4. De leveringskosten: Afhalingen kunnen uiteraard (GRATIS) worden afgehaald in ons magazijn tijdens de openingsuren .
Leveringskostenkunt u beroep doen op onze rubriek Retour & verzenden
4.1. Bij breekbare goederen is het noodzakelijk en behouden wij ons het recht een extra toeslag te vragen voor ANTI-SHOCK VERPAKKING. kostprijs € 4,95.
5. De wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst: Klant kan kiezen voor betaling via webshop of bij afhaling van de goederen
6. Wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten: Terugsturen in goede staat alsook alle verzend- verpakking- en handelingskosten zijn ten laste van de de koper
7. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
8. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, foutieve prijsaanduiding e.d.
9. Laagste prijsgarantie: de laagste prijsgarantie betekent normale handel conform met de wet op de handelspraktijken, verkopen uit faling, gestolen producten of onrechtmatige smokkelwaar van handelaars vallen buiten onze laagste prijsgarantie
10. Garantie: krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Breekbare goederen zoals serviesgoed is na de goedkeuring van de levering deze wettelijke garantie niet van toepassing.
11. Belgisch recht is van toepassing op voorliggende overeenkomst.
Privacy policy: verwerking van persoonsgegevens
Deze pagina beschrijft het beleid dat op deze website van Maro bvba wordt toegepast betreffende de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.
Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens
De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van MARO BV. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Maro bvba heeft afgesloten.
Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.
Maro BV behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.
Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens
U hebt het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens hebt u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.

Contactgegevens verwerker
Maro BV
Leegtestraat 6
8020 Ruddervoorde

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.
Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen.
Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.
Links naar andere websites
Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacy beleid van de betrokken website door.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden van Maro bvba Leegtestraat 6 – 8020 Ruddervoorde BTW nr. BE0543.696.282
——————————————————————————————————————————————————-
1 – De leveringsdata, behoudens andersluidend beding, steeds aangegeven te louter indicatieve titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de koper niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten onze laste of om een andere aanspraak tegenover ons te laten gelden. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering, ongeacht of al dan niet steeds betaling plaatsvond.
2 – De goederen worden aanzien als zijnde geleverd bij afhaling door de klant of bij levering bij de klant. Bij levering bij de klant reizen de goederen steeds op risico van de vervoersmaatschappij. Goederen zijn steeds verzekerd bij verzending bij de vervoersmaatschappij die dan ook oorddeld over de gegrondheig van de klacht zijnde breuk of verlies.
3 – Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs en desgevallend ook van intresten en kosten.
4 – Prijsoffertes worden steeds te louter informatieve titel verstrekt en hebben een geldigheidsduur van maximaal 8 dagen.
5 – Bestellingen zijn pas bindend en geldig na aanvaarding door een bevoegd persoon binnen de onderneming. Te kleine bestellingen kunnen door Maro bv geweigerd worden omwille van het milieu-aspect en worden terugbetaald. Bij verkoop uit het magazijn van de verkoper, kan de koper eens deze de goederen heeft aanvaard na controle van de goederen, de verkoper niet meer aanspreken voor zichtbare gebreken.
6 – Bij aflevering van de goederen bij de koper, dient deze zichtbare gebreken in te roepen per aangetekend schrijven binnen 48 uur na de aflevering. Binnen deze termijn dient de koper een aangetekend schrijven te versturen aan de verkoper waarin een gedetailleerde en limitatieve opsomming wordt gegeven van de gebreken. De gehoudenheid van de verkoper in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.
7 – Eventuele verborgen gebreken dienen te worden ingeroepen bij wijze van schrijven binnen de 14 dagen na de levering, bij gebreke waaraan de vordering op deze basis is uitgesloten. De eventuele vordering in rechte op de grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de levering, en dit op straffe van verval.
8 – De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden uit welken hoofde ook voor een vaak voorkomende lichte fout. Behoudens in geval van opzet is zijn aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag van de levering en tot de directe schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
9 – Facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden is de verkoper gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling de levering te staken en nieuwe bestellingen te weigeren. Bij niet-betaling op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op jaarbasis.
10 – Bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag is bovendien bijkomend een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, met een minimum van € 65 vanaf de 3de maand, vanaf de 6de maand tot 1 jaar wordt er een jaarlijkse administratieve kost aangerekend van € 15 per jaar, in geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.
11 – In geval de koper de goederen doorverkoopt, cedeert hij aan de verkoper ten titel van pand, van nu af aan, alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze doorverkoop.
12 – In geval de koper de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de koper, dient hij een schadevergoeding te betalen van 10 % op het totaalbedrag met een minimum van € 100. Bij strijdigheid van de factuurvoorwaarden van de verkoper en koper primeren voorliggende. De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden heeft niet nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.
13 – Al onze contractmaterialen zijn conform de Europese verordening 1035/2004 van het Europees Parlement en de raad van 27/10/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om het levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EG en 89/109/EG.
14 – Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel het de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.